بازدید دبیرکل وزارت بهداشت ایالت فلندرز کشور بلژیک از مروابن