شرکت در بیستمین کنگره انجمن متخصصین دندانپزشکی ترمیمی ایران