موفقیت شرکت فناور ایرانی در تولید ۱۶ محصول دندانپزشکی