شناساگر پوسیدگی – Caries Detector

شناساگر پوسیدگی Caries Detector

  • شناساگر تشخیص پوسیدگی دندان
  • تشخیص عاج پوسیدگی برای آماده سازی حفره
  • حذف بهینه عاج پوسیدگی عفونی
  • حفظ بهینه عاج سالم و قابل معدنی شدن مجدد،
  • جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب تصادفی پالپ
  • هر بسته حاوی یک سرنگ 3 میلی لیتری