مروا ـ اچ اولترا

مروا ـ اچ اولترا 

  • قوام و رنگ کاملا شبیه اسید اچ الترادنت
  • ایجاد باند قویتر وپوسیدگی ثانویه کمتر( حتی نسبت به مروا  اچ) به علت خاصیت آنتی باکتریال
  • حاوی بنزالکونیوم کلرید (BAC)، بعنوان یک عامل ضد میکروبی قوی است. مطالعات in-vitro نشان می دهد که در برابر میکروارگانیسم اکتینومیسس  و استرپتوکوکوس موتانس موثر است.
  • در دو بسته بندی:  تک دوز شامل سه سرنگ 3 میلی  لیتر و جامبو شامل یک سرنگ 50 میلی لیتر