هایپو-اندوکس ۲۵/۵ %

هایپو-اندوکس 25/5 %

محلول سدیم هیپوکلریت با غلظت 25/5 %

جهت شستشو و ضدعفونی کانال ریشه در درمان اندو

 

  • شستشوی داخل کانال ریشه ی دندان
  • باز نمودن مجرای توبول قبل از پر کردن دندان
  • برداشتن لایه ی اسمیر و بافت مرده
  • شستشوی کانال های دارای التهاب لثه
  • استفاده همزمان با کرم EDTA (مروا-پرپ) جهت آزادسازی حباب اکسیژن در کانال برای پاکسازی و بازکردن کانال
  • کاهش موثر و قابل توجه میکروارگانیسم ها
  • تخریب کامل بایوفیلم میکروبی انتروکوک فکالیس و حذف بایوفیلم های کهنه
  • زدودن باقیمانده های غیرزنده پالپ در طول باز کردن مکانیکی کانال

 

بسته بندی های موجود: بطری 220 میلی لیتری  و یک لیتر