کوی ـ مور / Cavi-Mor

کوی ـ مور  Cavi-Mor

  • خمیر پانسمان موقت
  • سیل کردن موقت در اندودنتیکس
  • چسبندگی مناسب به دنتنین
  • کمترین میزان ریز نشت
  • رادیو اپک
  • هر جعبه حاوی یک ظرف 40 گرمی