کویتی وارنیش (وارنیش رزینی)Cavity-varnish

کویتی وارنیش (وارنیش رزینی)   Cavity-varnish

  • مسدود کننده توپول های عاجی
  • محافظ قبل از پرکردن دندان با سمان
  • عایق در برابر شوک های حرارتی و محافظت از پالپ