مور.تی.ای / Mor.T.A

مور.تی.ای  Mor.T.A

  • سمان ام تی ای (مینرال تری اکسید اگریگیت)
  • پالپ کپینگ
  • پالپتومی
  • جهت درمان تحلیل دندان در روت کانال تراپی
  • اپکسوفیکسیشن
  • پرکننده کانال ریشه
  • هر جعبه حاوی یک ظرف یک گرمی