مروا بریر / Morva-barrier

مروا ـ بریر  Morva-barrier

  • ژل محافظ لثه
  • رابردم مایع (نوری)
  • جلوگیری از تماس لثه با مواد بیلیچینگ و سفید کننده
  • هر جعبه حاوی یک سرنگ 2/1 میلی لیتر