مرواسیلر / Morva-Sealer

مرواسیلر - Morva-Sealer

  • سیلر رزینی با فرمول مشابه AH26 و خصوصیات برتر
  • پرکننده و مهر و موم کننده کانال ریشه دندان
  • بر پایه رزین و بدون اژنول
  • رادیو اوپک
  • سازگار با نسج دندانی
  • دو جزئی پودر 8 گرمی و مایع رزین 10 گرمی

نمودار مقایسه

سیلر روت کانال تراپی مروا - سیلر (Morva-Sealer) ساخت شرکت پردیس مروابن فارمد، طبق فرمولاسیون سیلر AH26  (ساخت شرکت DENTSPLY امریکا) که از سیلرهای مطرح دنیا می باشد، تولید شده است.
مروا-سیلر و سیلر AH26 از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی، طبق استاندارد بین المللی ISO 6876:2012 در مرکز پژوهش های مواد دندانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شرکت آپکا (آزما پژوهان کامیاب صنعت) مورد آزمون و مقایسه قرار گرفته و خلاصه نتایج بدست آمده قابل مشاهده می باشد.
همچنین حساسیت زائی، تحریک زائی و سمیت سلولی این محصول طبق استاندارد های مربوطه (ISO10993- 5:2009, ISO 10993-10:2010 ( توسط شرکت کیا نانو زیست ویستا، بررسی و مطابق با استاندارد گزارش شده است.
این محصول دارای مجوز اداره کل تجهیزات پزشکی ایران می باشد.
با توجه به استاندارد ISO 6876:2012 ، میزان حلالیت سیلرهای اندودنتیک پس از 24 ساعت، نباید از 3 درصد وزن آن ها فراتر باشد.
یکی از مهمترین خواص مواد پرکننده کانال ریشه، عدم حلالیت یا حلالیت کم می باشد زیرا وجود یک عامل مهر و موم کننده پایدار درکانال ریشه تا حد زیادی به انسجام اجزای سیلر وابسته است.
تخریب و تجزیه سیلر می تواند موجب ایجاد حباب و فضای خالی در محل تماس شود که همین امر، مسیری برای عبور میکروارگانیسم ها فراهم می کند.
همانطور که در جدول قابل مشاهده است، میزان حلالیت هر دو سیلر بسیار پایین تر از میزان حداکثر مشخص شده در استاندارد بوده و برابر با یکدیگر می باشد. 
با توجه به استاندارد ISO 6876:2012 میزان ضخامت فیلم، حداکثر 50 میکرومتر می تواند باشد.
ضخامت فیلم مناسب و کافی پارامتر مهمی در سیلر های اندودنتیک است و در ایجاد حباب کمتر بین گوتاپرکا و دیواره کانال ریشه نقش دارد.
همین امر لزوم استفاده از سیلرهایی با ضخامت فیلم کمتر را مشخص میکند.
در این مقایسه، هردو سیلر دارای ضخامت کمتر از 50 میکرومتر بوده و با اختلاف کمی سیلر AH26  ضخامت پایین تری را نشان داده است. 
از جمله خواص مهم برای پرکننده های ریشه، قابلیت نفوذ مناسب به داخل بی نظمی های کانال می باشد.
این امر به میزان جریان پذیری سیلر بستگی دارد. طبق استاندارد ISO 6876:2012 ، حداقل میزان جریان، برای سیلر های اندودنتیک 17 میلی متر می باشد.
همانطور که در جدول قابل مشاهده است، هر دو سیلر با میانگین جریان حدود 20 میلی متر نتایج خوبی را نشان داده اند. 
از آنجایی که رادیو اپاسیتی برای تمایز سیلر از بافت های اطراف اهمیت دارد، طبق استاندارد ISO 6876:2012 رادیواپاسیته برای سیلرهای اندودنتیک باید بالاتر از 3 میلی متر باشد.
نتایج مقایسه ای سیلر AH26 و Morva-Sealer نشان می دهد هر دو سیلر با مقدار 7 میلی متر، از نظر اپاسیته مشابه یکدیگر و مطابق با استاندارد هستند.
نتایج آزمون ارزیابی بیولوژیکی طبق ISO 10993-5:2009 و ISO 10993-10:2010 عدم حساسیت زائی، تحریک زائی و سمیت سلولی را برای محصول مروا-سیلر نشان می دهد.
خلاصه نتایج قابل مشاهده می باشد.