وارنیش فلوراید / Varnish Fluride

وارنیش فلوراید  Varnish Fluride

 

  • وارنیش رزینی محافظ دندان ( حاوی فلوراید )
  • وارنیش فلوراید حاوی 5% سدیم فلوراید
  • مانگاری 6 الی 8 ساعت بر روی سطح دندان
  • عدم ایجاد چسبندگی و غلظت مناسب
  • به صورتتک دوز با حجم 0/5ml