مروا دم / Morva- Dam

مروا ـ دم  Morva-Dam

  • ژل محافظ لثه مروابن 
  • به رنگ آبی جهت تمایز از رنگ لثه
  • ویسکوزیته مناسب جهت  ایزولاسیون کامل 
  • لایت کیور
  • مورد استفاده به عنوان ژل محافظ لثه در زمان بلیچینگ آفیس و پرسلن اچ برای ترمیم پرسلن
  • هر جعبه حاوی یک سرنگ 1.5 گرمی