کلروفرم / Chloroform

کلروفرم / Chloroform

  • Pure Chloroform Solution
  • محلول کلروفرم خالص
  • پایدار شده
  • حلال گوتاپرکا و وارنیش
  • هر جعبه حاوی یک ظرف 18 میلی لیتری می‌باشد.